Türkçe“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir.” Mustafa Kemal ATATÜRK
“Ülkesini, yüksek istiklalini(bağımsızlığını) korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Mustafa Kemal ATATÜRK

TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI

Öğrencilerin
· Dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri,
· Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
· Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
· Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
· Seviyesine uygun eserleri okuma, bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları,
· Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,
· Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri; bunları bir alışkanlık haline getirmeleri,
· Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları,
· Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla milli ve evrensel değerleri tanımaları,
· Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri,
· Milli, manevi ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

TÜRKÇEMİZ

Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akar sularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım ister!
Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçemizde,
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at!
Bak, devrim ne güzel!
Barış, ne güzel!
Dayanışma, özgürlük…
Hele bağımsızlık!
En güzeli, sevgi!
Sev Türkçeni, çocuğum,
Dilini sevenleri sev!
Rıfat ILGAZ

TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ

İnsanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme faaliyetlerinde anahtar rol oynayan doğal bir araçtır dil. Dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir. Bireylerin öğrenmeye ve öğrendiklerini birleştirmeye olan eğilimi uygun yöntemler ve teknikler kullanıldığında geliştirilebilir. İşte, Türkçe öğrenimi; anlama, yorumlama, iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma temel dil becerileri ile dil bilgisinden oluşur.
Dil öğreniminin temel hedefi: Öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri, kavramları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştirebilmeleridir.
Biz, öğrenme sürecinin başarıya ulaşabilmesi için öğrencilerin biyolojik, psikolojik ve zihinsel özelliklerinden kaynaklanan bireysel farklılıkları dikkate alıyoruz.
Türkçe Dersi Öğretim Programında, bireysel farklılık ve ilgilere yönelik olarak öğretim sürecinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla çeşitli etkinlik ve çalışmalara yer veriyoruz. Edinilen bilgi ve becerilerin daha kalıcı olması ve öğrenmenin zevkli hale getirilmesi için öğrencileri öğrenmeyle ilgili araştırma ve gözlem yapmaya yönlendiriyoruz.
Öğrencilerimizin; zevkle okuyan, okuduğunu anlayan, birikim ve deneyimlerinden hareketle sorunları sorgulayan ve sorunlara çözümler üreten, eleştiren ve yorumlayan bireyler olmasını hedefliyoruz. Türkçe dersinin işlenişinde öğrencilerimizi bu kazanımlara yönlendiriyoruz.
Dilini seven, dilinin yapısını ve özelliklerini bilen, dilini güzel kullanan ve diline sahip çıkan bireyler olarak topluma kazandırmak için güzel Türkçemizi güzel kullanmaları konusunda hassasiyet gösteriyoruz.
Bilgi toplumunda yer almalarına temel olacak okuma alışkanlığını yerleştirmeye çalışırken sesli ve sessiz okuma hızını ve tekniğini geliştirmeye de özen gösteriyoruz. 6,7, 8. sınıflarda güdümlü okuma çalışmalarının yanında serbest kitap okuma etkinlikleri de yapıyor.
Sınıflarda oluşturulan etkinlikler çeşitli yöntemlerle tüm öğrencilere sergilenmektedir. Görsel ve işitsel sunumlar aracılığıyla paylaşım gerçekleşmektedir. Biz öğrencilerimizi seviyoruz. Biz öğrencilerimizi “nitelikli insan” konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Sevgi ve bilgi paylaşımıyla tüm hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. “Düşünüyoruz, o halde varız!” diyoruz.
Atatürk Köşesi

Ansolon