Demokratik toplumlarda Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı, etkin vatandaş yetiştirmektir. Böyle bir vatandaş, üretken, katılımcı, demokratik tutum ve değerleri ile problem çözme ve karar alma becerilerine sahip olmalıdır.
Bu doğrultuda okulumuzda Sosyal Bilgiler dersleri ile;
·Öğrencilerimizin eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yetenekleri gelişir, sorun çözme ile ilgili becerilerinin kazanılması sağlanır.
·Öğrencilerimiz temel vatandaş hak ve sorumluluklarını kavrar, yasalar karşısında görev ve sorumluluklarının farkına varırlar.
·Öğrencilerimiz ihtiyaçlarının iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlıkları kazanırlar.
Derslerimizin işlenişlerinde yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir eğitim yönlemesi benimsenir. Öğrencilerimizin derslere etkin katılımı özendirilerek, eleştirel düşünme ile araştırma ve yorumlama becerisini geliştirecek ve dersi sevmelerini sağlayacak tartışma, örnek olay, çözümleme, rol yapma, ekip çalışması gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Bu çerçevede Sosyal Bilgiler zümresi olarak amacımız kendini ifade edebilen Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı demokratik, laik, sorgulayıcı ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.