Tüm bireylerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesi vizyonuna sahip programda öğrenciler:
• Bilimin doğasını anlar.
• Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin
kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştirir.
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanır.
• Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümser.
• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanır.
• Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanır.
• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturur.
• Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmış bir birey olarak farklı etkinliklere katılır.
Bu amaçla biyoloji derslerinde, öğrencilerin canlının temel yapı ve bileşenlerini kavraması, çevreyi tanıması ve koruması, çevrenin insan hayatındaki önemini anlaması, ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru kullanabilmesi sağlanır. Biyolojinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara programda yer verilir. Biyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır.