Okulumuzda Türkçe dersi işlenişi sırasında öğrenci merkezli, öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaşım izlenmekte, öğrenme sürecinde öğrenci katılımına ve öğretmen rehberliğine ağırlık verilmektedir. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma başta olmak üzere kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Türkçe dersi işlenirken bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşım ve modelleri temel alınmıştır. Bunlar; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim olarak sıralanabilir. Türkçe dersi öğrenme alanları günümüz dil eğitim anlayışının ve dil becerilerinin gereği olarak; dinleme, konuşma, okuma, yazma görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele alınmakta ve işlenmektedir. Görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmaktadır.
İlk okuma yazma öğretimi diğer öğrenme alanlarından ayrı ele alınmamaktadır. Bu nedenle diğer öğrenme alanlarıyla iç içe, özellikle dinleme ve konuşma alanlarıyla bütünleştirilerek işlenmektedir. İlk okuma-yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu yöntemde okuma yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç sesin öğretiminden sonra seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Ana dilin iyi öğrenilmesi diğer derslerin de temelini oluşturacağından, okulumuzda Türkçe öğretimi ayrı bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimize yorum yapabilme, eleştirel düşünme ve okuduğunu anlama, görsel yorumlama gibi konularda en iyi biçimde Türkçe dersi verilmektedir.